Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Husumvold Sogns Menighedsråd

Menighedsrådsformand: Lars Bo Hansen
E-mail: 7070@sogn.dk

Næstformand: Pia Berger Hernvig

Kirkeværge: Niels Hansen

Kontaktperson: Pia Berger Hernvig

Kasserer: Tobias Marinus Søgaard Jensen

Gitte Packness

Hans Victor Munck-Westh

Inger Jensen

Evy Carstens

Sognepræster: Stig Boel, Line Bjørn Hansen og Frederik Teglberg Damm


Læs seneste mødereferat her

Menighedsrådsmøde afholdt på Skype tirsdag den 23.3.2021 kl. 17.00

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsordenen
2. Godkendelse af referat af 16.2.2021
3. Udvidelse/ombygning af Husumvold Kirke
4. Opfølgning fra tidligere møder/beslutninger
5. Indsatsområde frivillige
6. Godkendelse af årsregnskab for 2020
7. Valg og konstituering af udvalg
8. Forslag fra PU om fælles adventskalender
9. Kommende arrangementer
10. Evaluering af arrangementer siden sidst
11. Meddelelser
a) Fra formanden
b) Fra kirkeværgen
c) Fra præsterne
d) Fra kontaktpersonen
e) Fra personalerepræsentanten
f) Fra info- og kulturmedarbejderen
g) Fra aktivitetsudvalget
12. Eventuelt
 
Protokol for perioden 2020-2024 – Blad nr.: 12 
Formandens initialer: LBH
Til stede: Lars Bo Hansen, Frederik Teglberg Damm, Stig Boel, Inger Jensen, Pia Berger Hernvig, Tobias Marinus Søgård Jensen, Gitte Packness, Evy Carstens, Hans Victor Munck-Westh, Niels Hansen, Torben Gamst Jensen (ref.). Under pkt. 3 desuden Claus Boelsmand (arkitekt) og Ole Bergholz-Knudsen (kirketjener).
Afbud fra: Line Bjørn Hansen.
 

1. GODKENDELSE AF DAGSORDENEN

Dagsordenen blev godkendt.

2. GODKENDELSE AF REFERATET AF 26.2.2021

Referatet blev godkendt.

3. UDVIDELSE/OMBYGNING AF HUSUMVOLD KIRKE

Claus Boelsmand gennemgik, hvad der havde været foretaget siden ansøgning om byggetilladelse i Københavns Kommune i december 2020. Det var Københavns Stifts vurdering, at budgettet ville kunne holde, selv om der var tale om tal fra 2018, og at der forventedes prisstigninger på byggematerialer i den nærmeste fremtid.
 
Tidsplanen for byggeriet var igangsætning omkring 1.6.2021, ni måneders arbejde og afslutning af arbejdet til påske 2022, som falder i uge 15. Under gennemgangen af projektet henledtes opmærksomheden på en ny bygning til et ventilationsanlæg, og at ind- og udførsel af ventilationsrør til og fra dette ville optage plads i indretningen af køkkenlokalerne. Arkitekten ville sende en liste med emner vedrørende indretning, som MR skulle tage stilling til.
Det var også vigtigt til sin tid at have en aftale med entreprenøren om adgang til lokaler og kirke, som gerne skulle kunne anvendes under arbejdets udførelse.

4. OPFØLGNING FRA TIDLIGERE MØDER/BESLUTNINGER

MR besluttede som udgangspunkt at give tilladelse til at bruge op til 2.000 kr. til at booste arrangementer i Husumvold Kirke på Facebook og lignende. Spaghettigudstjenester syntes at være oplagte at annoncere på denne måde.

5. INDSATSOMRÅDE FRIVILLIGE

Gitte kunne oplyse, at den digitale udgave af sogneindsamlingen til fordel for Folkekirkens Nødhjælp havde givet 2.200 kr. Til sammenligning havde den fysiske indsamling i 2019 givet ca. 8.000 kr. Gitte manglede en form for introduktion til MR-arbejdet og ønskede derfor et punkt på næste mødes dagsorden: Hvordan bliver MR en enhed?

6. GODKENDELSE AF ÅRSREGNSKAB FOR 2020

Regnskabet var udsendt i forvejen. Regnskabet blev godkendt i den form, det var udsendt i, og blev under mødet lagt i økonomiportalen uden ændringer og med stemplet Husumvold Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 21580910, Regnskab 2020, Afleveret d. 23-03-2021 18:43.

7. VALG OG KONSTITUERING AF UDVALG

Kirkeudvalget
kommer til at bestå af hele MR med undtagelse af kirkeværgen jf. Menighedsrådslovens § 17, stk. 1.
Til aktivitetsudvalget
valgtes alle præster, organist, info- og kulturmedarbejder, Gitte, Hans og Evy.
Til kommunikationsudvalg
valgtes alle præster, Lars Bo og Hans.
Til budgetudvalg
valgtes regnskabsfører, Tobias, Niels, Stig og Lars Bo.
Til byggeudvalg
valgtes kirketjener, Niels, Tobias og Line.
Til musikkoordinationsudvalg
valgtes Lau, Pia, Gitte, Stig og Line.

8. FORSLAG FRA PROVSTIUDVALGET OM FÆLLES ADVENTSKALENDER

MR ville gerne støtte projektet. Lars Bo giver besked til Arne, som sidder i PU.

9. KOMMENDE ARRANGEMENTER

Kirkekaffen udendørs havde fungeret fint. Evy ville gerne sørge for udskænkningen førstkommende søndag. Påskeugens begivenheder fortælles af Mette Basbøll og en af Husumvold Kirkes præster under en vandring fra Tingbjerg Kirke til Husumvold Kirke tirsdag den 30. marts og lørdag den 3. april. Hans ville gerne stå for uddeling af sandwich og sodavand ved ankomsten til Husumvold om tirsdagen, og Inger ville stå for det om lørdagen. Sandwich bestilles udefra.

10. EVALUERING AF ARRANGEMENTER SIDEN SIDST

Spaghettigudstjenesten den 9. marts var gået fint, og der var et pænt fremmøde, efter at der var annonceret for den på sociale medier.

11. MEDDELELSER

Fra formanden:
Under den aktuelle revidering af retningslinjerne for fordeling af ligningsmidler til provstiets kirker var det blevet besluttet at udelade 2020 i vurderingen af aktiviteter i kirkerne. Derudover var man enedes om i fordelingen af midlerne at arbejde med et gennemsnit af aktiviteter tre år bagud, så der ikke sker for store spring i bevillingerne fra år til år. Arealet af Husumvold Kirkes udbygning vil blive regnet med i det nye budget. MR ville ikke give høringssvar på stiftets henvendelse til sogn og MR vedrørende en eventuel ændring af liturgi. Hans gjorde opmærksom på inspirationsseminaret for nye MR i Bellahøj Kirke den 24. april kl. 9-14.
Fra kirkeværgen:
Der havde været en forsikringsskade i præsteboligen på Klintevej, som nu er under udbedring. Efter at der flere gange havde været holdt natlige fester på kirkens parkeringsplads, havde Niels i samråd med Ole anskaffet et skilt, der oplyste om videoovervågning af pladsen.
Fra præsterne:
Ingenting.
Fra kontaktpersonen:
Ole havde ønsket at deltage i et kursus for kirketjenere: Kirkefunktionærens rolle i byggeprocessen. MR var imødekommende over for dette. Fejringen af Eva Marias 40-års jubilæum den 1. maj 2021 udsættes til august eller eventuelt helt til november. MR sagde god for, at et udendørs rytmikkursus kunne afholdes.
Fra personalerepræsentanten:
Ingenting.
Fra info- og kulturmedarbejderen.
Ingenting.
Fra aktivitetsudvalget:
Ingenting.
 

12. EVENTUELT

Evy, Gitte og Hans ville deltage i inspirationsseminaret i Bellahøj Kirke den 24. april, såfremt det blev gennemført.
 
Mødet sluttede kl. 19.45.

Arkiv over mødereferater

Klik videre til tidligere mødereferater HER.